Wetenswaardigheden

WETENSWAARDIGHEDEN JULI EN AUGUSTUS 2020

Omzien naar elkaar

Het uitgangspunt van KBO-PCOB is dat een leven altijd volwaardig is, ook al functioneert het niet, of niet meer volledig. De waardigheid van een mens is niet afhankelijk van wat iemand kan, maar alleen van het feit dat hij of zij er is en er mag zijn.

Het mag niet zo zijn dat hulpbehoevenden – ouderen, maar ook jongeren – zich moeten verontschuldigen dat ze er (nog) zijn. Dat is een boodschap die wat ons betreft ook mag klinken in het maatschappelijk debat en meer handen en voeten zou moeten krijgen in concreet gedrag in onze samenleving, waarin we omzien naar elkaar.

Omzien naar elkaar is ook een van de belangrijke pijlers in de verenigingen KBO en PCOB. De ruim een kwart miljoen leden van KBO-PCOB geven dit handen en voeten binnen de circa 800 KBO- en PCOB-afdelingen in het hele land. Uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat mensen – ondanks alle individualisering – nog steeds bereid zijn voor elkaar te zorgen. Zorgen voor je ouders, kinderen en partner is nog steeds vanzelfsprekend (‘je kiest er niet voor om mantelzorger te worden’). Ook zijn mensen nog steeds bereid om voor mensen buiten de familiekring te zorgen. Dat werkt echter alleen als op mensen een concreet beroep wordt gedaan. Het liefst dichtbij: in de eigen straat of in de eigen buurt. De uitdaging van de toekomst is om in lokale buurten onderlinge zorg weer vorm te kunnen geven: om zo voor elkaar te kunnen zorgen en voor elkaar van betekenis te kunnen zijn. Samen met kerken, verenigingen, welzijnsorganisaties en thuiszorginstellingen. Jonge senioren spelen hierin al een grote rol die verder versterkt kan worden.

Raad van Ouderen: inhaalslag nodig bij bouw levensloopbestendige woningen 17/06/2020

Maak een inhaalslag bij het bouwen van levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale sector, middenhuur, als in de koopsector. Dat schrijft de Raad van Ouderen in het advies ‘Langer zelfstandig in een passende woning met goede zorg’ aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken. Ouderen ervaren momenteel een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en aan verschillende vormen van wonen met zorg.
 

Belangrijke maatschappelijke opgave

 ‘Dat is de belangrijkste maatschappelijke opgave voor de komende jaren’, stelt Theo Roes van de Raad van Ouderen. ‘De babyboomgeneratie wordt nu ouder en we hebben het wonen en de woonomgeving te weinig aangepast aan die ontwikkeling. Dat moet nu heel snel gebeuren, want anders komt deze groep in de knel. Ze blijven in huizen wonen die minder geschikt voor hen zijn. Daardoor is het minder gemakkelijk om zorg te verlenen, kunnen zij minder goed uit de voeten en is er meer kans op vereenzaming. Tegelijkertijd is bouwen voor senioren ook heel goed omdat die senioren huizen achterlaten die vrijkomen voor andere groepen in de samenleving. Je brengt de doorstroming op de woningmarkt heel sterk op gang.’

Verplicht percentage nieuwbouw

 De Raad van Ouderen stelt onder andere voor om gemeenten te verplichten een substantieel percentage van de te bouwen woningen te oormerken als ouderenhuisvesting. Verder moet er voldoende ruimte komen voor geclusterd en gemeenschappelijk wonen. Deze woonvormen maken het mogelijk om wonen en zorg te combineren, van belang voor ouderenhuishoudens met kwetsbare personen, mensen met dementie en migrantenouderen. Ook kan op deze manier het tekort aan verpleeghuiscapaciteit worden teruggedrongen. De Raad van Ouderen pleit verder ook voor het ruimhartiger faciliteren van mantelzorgwoningen.

 

Bestaande woningen aanpassen

 De Raad vindt het voorts gewenst bestaande woningen aan te passen en wijken ouderenvriendelijk te maken. Theo Roes: ‘Maak bestaande woningen geschikt voor ouderen, want ouderen willen heel graag blijven wonen waar ze wonen. Ze willen hun sociale netwerk in stand houden, ze zijn het gewoon zo gewend en zij zien op tegen alle rompslomp. Daarom is die transformatie van bestaande wijken en woningen nodig. Dat is een arbeidsintensief proces en maatwerk dat gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars samen met ouderen in wijken moeten uitvoeren’

 Zorg en ondersteuning in de wijk

 Om ouderen passende ondersteuning en zorg te kunnen geven vindt de Raad van Ouderen het gewenst de ondersteuning en zorg kleinschalig te organiseren rondom ouderen in de wijk, het dorp of in woon-zorgcomplexen. Die wijksgewijze inrichting van zorg- en dienstverlening kunnen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren regelen, in samenspraak met ouderen en instellingen van professionele dienstverleners.  De Raad ziet voor zich dat een beperkt aantal instellingen (thuiszorg, huisarts, apotheker, fysiotherapie, welzijn) in een wijk of dorp intensief samenwerkt en kernteams formeert van hulpverleners rondom (groepen) cliënten. Deze teams verlenen dan de persoonsgerichte, cultuursensitieve en integrale zorg.