Thema’s Beter Oud

Handreiking Kwetsbare ouderen thuis geactualiseerd 26/05/2021

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is geactualiseerd. De handreiking ondersteunt een goede samenwerking en afstemming tussen de betrokken zorg- en hulpverleners in de wijk, de oudere zelf en mantelzorgers. Dat helpt om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. 

Breed draagvlak

De Handreiking Kwetsbare ouderen thuis is samengesteld door 13 landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein. Samen zetten zij zich in voor een brede implementatie van integrale zorg aan kwetsbare ouderen zoals beschreven in de handreiking. Dit doen zij door het vergroten van de bekendheid, het bieden van praktische tools én het realiseren van benodigde randvoorwaarden, denk aan adequate financiering voor alle betrokken professionals en gegevensuitwisseling (ook over de zorgdomeinen heen). De deelnemende partijen zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS,  Sociaal Werk Nederland, VNG, KNMP en Actiz.

Uitgangspunten voor integrale zorg en begeleiding rond kwetsbare ouderen
LESA Zorg voor kwetsbare ouderen, 2017

Bekijk het artikel ‘Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Zorg voor kwetsbare ouderen’.
Kwaliteit van leven
Mogelijkheden van behandeling en zorg worden zorgvuldig afgewogen tegen mogelijke nadelen,
bijwerkingen en kwaliteit van leven. Belangrijk is om zich te realiseren dat kwaliteit van leven door ouderen
verschillend wordt ingevuld en dat de invulling kan veranderen als de omstandigheden veranderen.
Eigen regie
Goede zorg voor ouderen sluit zoveel mogelijk aan bij de wensen, behoeften, verwachtingen en
mogelijkheden van ouderen.
Participatie in de samenleving
Huisarts en verpleegkundige hebben oog voor de sociale omstandigheden en betrekken tijdig zo nodig
welzijn/sociaal werk als paramedici.
Cliëntgerichtheid en continuïteit
De oudere of diens vertegenwoordiger bepaalt zelf de doelen; betrokken hulpverleners pakken deze
doelen gezamenlijk op.
Teamwerk
De complexe problematiek vereist teamwerk