Afdeling KBO-PCOB Hengelo Gld.

U bevindt zich op de website van de KBO-PCOB van Hengelo gemeente Bronckhorst. Met deze website wil het bestuur de leden op de hoogte brengen over het wel en wee van haar seniorenvereniging. Een vereniging van en voor iedere senior. Het huidige ledental van de afdeling Hengelo Gld telt al meer dan 150 leden.

De afdeling vierde op 7 oktober 2018 haar vijftig jarig bestaan. Door de toename van het aantal senioren en de fusie met de PCOB zal zeker het aantal leden in de toekomst gaan stijgen.

Het bestuur is dan ook actief op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor activiteiten voor de senioren. Dat kan zijn met het fietsen in de zomer, speciale groepsuitstapjes, kaarten, meer bewegen, vrijwillige ouderenadviseurs, leesclubs, digitale ondersteuning en belastinghulpen.

Of heeft u misschien ook interesse om ‘kartrekker’ te zijn voor de organisatie van excursies, museumbezoeken, etc.

AFSCHEID  VAN HEIN MEURS EN GEORGE ADAMS ALS BESTUURSLEDEN VAN KBO-PCOB AFDELING HENGELO Gld.

Op de jaarvergadering van KBO afdeling Hengelo G. op woensdag 12 februari 2020 kon de voorzitter een mooi aantal leden welkom heten bij Leemreis.

De notulen van de vorige jaarvergadering in 2019 werden onder dankzegging goedgekeurd.

Het jaarverslag over 2019 werd ter vergadering voorgelezen door secretaris Jo van Aken.

Er waren veel activiteiten te melden, het was een actief jaar.

 

Financieel verslag 2019

Het financieel verslag over 2019 werd door penningmeester Herman Gosselink toegelicht.
Het jaar werd met een positief saldo afgesloten. De contributie voor volgend jaar kan derhalve ongewijzigd blijven. De kascommissie heeft haar taak tot tevredenheid uitgevoerd.

Ontwikkelingen KBO Unie en KBO Gelderland

Ria Aartsen, afgevaardigde van KBO Gelderland gaf een toelichting op het functioneren van zowel Unie KBO als KBO Gelderland. Zij gaf hierbij aan dat de plaatselijke afdelingen de belangrijkste schakels zijn in het geheel. Het samen optrekken in clusterverband en seniorenconvent zijn hierbij onmisbaar.

Jaarprogramma:

Het jaarprogramma voor 2020 werd gepresenteerd. Er staat weer veel op het programma.
De activiteiten worden voor een groot gedeelte uitgevoerd door de contactpersonen van elke groep.
Ook afstemming met andere maatschappelijke organisaties is hierbij welkom. Hiermee is al een begin gemaakt.

 

Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar waren Hein Meurs en George Adams. Zij zijn respectievelijk 11 en 9 jaar bestuurslid van onze afdeling geweest. Op een gepaste manier hebben wij afscheid van hen genomen tijdens de jaarvergadering. Hein mocht uit handen van Ria Aartsen een zilveren speld met oorkonde ontvangen voor zoveel jaren inzet voor KBO Hengelo en de Regio KBO.

De aftredende bestuursleden werden toegesproken door Herman Gosselink.

Hij memoreerde aan de inzet en vele werkzaamheden die door zowel Hein als George zijn uitgevoerd in de afgelopen jaren. Zij werden bedankt met een cadeaubon en bloemen.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Herman Gosselink   interim-voorzitter en penningmeester
Ted Willems             bestuurslid en afgevaardigde in het Seniorenconvent
Jo van Aken              secretaris en co√∂rdinator activiteiten

 

De aanwezige leden stemden in met het voorstel ten aanzien van het nieuwe bestuur.

Na de rondvraag kon de nieuwe voorzitter afsluiten door dank uit te brengen aan alle aanwezige leden en afgevaardigden van buurt-ouderenbonden die speciaal waren uitgenodigd om afscheid te nemen van de beide uitgetreden bestuursleden. Na afsluiting kon men onder het genot van een hapje en een drankje nog even napraten. Het was een goede vergadering.