Afdeling KBO-PCOB Hengelo Gld.

U bevindt zich op de website van de KBO-PCOB van Hengelo gemeente Bronckhorst. Met deze website wil het bestuur de leden op de hoogte brengen over het wel en wee van haar seniorenvereniging. Een vereniging van en voor iedere senior. Het huidige ledental van de afdeling Hengelo Gld telt al meer dan 150 leden.

De afdeling vierde op 7 oktober 2018 haar vijftig jarig bestaan. Door de toename van het aantal senioren en de fusie met de PCOB zal zeker het aantal leden in de toekomst gaan stijgen.

Het bestuur is dan ook actief op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor activiteiten voor de senioren. Dat kan zijn met het fietsen in de zomer, speciale groepsuitstapjes, kaarten, meer bewegen, vrijwillige ouderenadviseurs, leesclubs, digitale ondersteuning en belastinghulpen.

Of heeft u misschien ook interesse om ‘kartrekker’ te zijn voor de organisatie van excursies, museumbezoeken, etc.

 

 

Hart voor de Achterhoek

Rabobank Noord- en Oost Achterhoek wil ook dit jaar goede doelen steunen met een financiële bijdrage. Verenigingen en stichtingen kunnen hieraan meedoen. KBO-PCOB afdeling Hengelo heeft zich onlangs aangemeld. De inschrijving voor Hart voor de Achterhoek is positief beoordeeld.

Leden van de bank ontvangen binnenkort per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen op hun favoriete vereniging. Van donderdag 5 september t/m donderdag 19 september brengen zij via een stemsite hun stem uit. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.             Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot en met 1 augustus 2019 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap aanvragen kan via www.rabobank.nl/leden.

Doet u ook mee?

Cursus valpreventie

Hoe vaak hoor je niet dat iemand gevallen is en een heup of arm heeft gebroken?

Wat zijn de oorzaken waardoor ouderen vallen? Uw lichaam verandert met het ouder worden. U wordt trager en strammer. Door weinig te bewegen verminderen soepelheid en spierkracht. Stilzitten of inactiviteit vergroten het risico op vallen. Wilt u dit proberen te voorkomen, er bestaat een cursus valpreventie. Deze bestaat uit 10 lessen, gegeven door 2 fysiotherapeuten. Deze cursus wordt in samenwerking met KBO Keijenborg op maandagmiddag in de gymzaal in Keijenborg gegeven. De cursus wordt gesubsidieerd door de gemeente. Tijdstip van 13.00-14.00 uur. Startdatum maandag 23 september 2019. HET DOEL VAN DE CURSUS IS OM HET VALRISICO TE VERMINDEREN. Geinteresseerd? U kunt ich aanmelden bij Jo van Aken, email: jo.van.aken@gmail.com

 

 

 

Seniorenconvent

Belangenbehartiging – Nieuws

 Op 17 april vond het halfjaarlijks overleg met wethouder Blaauw plaats.  In het convent zitten afgevaardigden van alle aangesloten ouderenbonden van Bronckhorst. Voor KBO-PCOB-afdeling Hengelo was dat tot nu toe Hein Meurs. Met ingang van juni 2019 wordt hij opgevolgd door Ted Willems.

Wat kwam er zoals aan de orde op 17 april?

1. Situatie rond Maria Postel in Keijenborg. Projectontwikkelaar heeft plan voorgelegd. Dit is wat anders dan nu mag. Eerst meer duidelijkheid over het toekomstig gebruik.

2. Toewijzingsbeleid nieuw uit te geven woningen. Men is in regioverband hiermee bezig. In juli vaststelling van een concept lokaal-woonbeleid door de gemeenteraad. Het convent vraagt andermaal aandacht voor diversiteit in woonvormen voor senioren

3. Sociaal Domein. Belangenorganisaties worden uitgenodigd om mee te denken over nieuw beleidskader. Er staat druk op het budget. Veel gezinnen die in aanmerking komen voor zorg-en huurtoeslag dienen geen aanvraag hiervoor in.

4. Digitalisering. Ouderenbonden en Stichtingen Welzijn benutten eigen accommodaties en apparaten. Ondersteuning van deze faciliteiten door de gemeente is wel gewenst. Dienstverlening van de gemeente is niet alleen digitaal, maar blijft op papier mogelijk.

Het volgend overleg met de wethouder is gepland in oktober 2019. Suggesties/aanbevelingen uwerzijds zijn van harte welkom

Website

We zijn verheugd met de komst van onze website www.kbo-pcob-hengelo-gelderland.nl Deze is gebouwd door Henk Roes en wordt bijgehouden door Ted Willems en Henk Roes.