Afdeling KBO-PCOB Hengelo Gld.

U bevindt zich op de website van de KBO-PCOB van Hengelo gemeente Bronckhorst. Met deze website wil het bestuur de leden op de hoogte brengen over het wel en wee van haar seniorenvereniging. Een vereniging van en voor iedere senior. Het huidige ledental van de afdeling Hengelo Gld telt al meer dan 150 leden.

De afdeling vierde op 7 oktober 2018 haar vijftig jarig bestaan. Door de toename van het aantal senioren en de fusie met de PCOB zal zeker het aantal leden in de toekomst gaan stijgen.

Het bestuur is dan ook actief op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor activiteiten voor de senioren. Dat kan zijn met het fietsen in de zomer, speciale groepsuitstapjes, kaarten, meer bewegen, vrijwillige ouderenadviseurs, leesclubs, digitale ondersteuning en belastinghulpen.

Of heeft u misschien ook interesse om ‘kartrekker’ te zijn voor de organisatie van excursies, museumbezoeken, etc.

Planning Jaarvergadering 2021

Door corona was het nog niet eerder mogelijk om een ledenvergadering te houden. Bovendien hadden wij te kampen met ziekte van enkele bestuursleden. De vergadering is nu gepland op woensdag 10 november om twee uur bij Leemreis. De uitnodiging en agenda hiervoor ontvangt u bij de volgende Wetenswaardigheden.

Reeds enkele jaren hebben wij gezocht en gevraagd naar nieuwe bestuursleden. Helaas zijn er weinig of geen mensen die hier gehoor aan hebben gegeven. Als er geen invulling aan kan worden gegeven, dan betekent dit het einde van onze KBO afdeling.

Concept notulen van de JAARVERGADERING van KBO-PCOB afdeling Hengelo Gld 12 februari 2020 

 1. Opening en welkom door voorzitter Hein Meurs. Speciaal welkom aan Ria Aartsen, afgevaardigde van KBOG.
  Er waren in totaal 27 leden aanwezig.
 2. Notulen jaarvergadering 13 februari 2019. Er waren geen opmerkingen van de leden en de notulen werden onder dankzegging goedgekeurd.
 3. Jaarverslag over 2019. Deze werden voorgelezen door secretaris Jo van Aken.
  Zij werd met een applaus bedankt voor het complete overzicht van het afgelopen jaar.
 4. Financieel verslag 2019 werd ter vergadering uitgereikt. Penningmeester Herman Gosselink gaf een toelichting op de cijfers. Het jaar werd met een positief saldo afgesloten.
  Voorstel contributie voor volgend jaar: deze blijft ongewijzigd op € 24,00.
  De leden stemden hier mee in. Ook hier was er een applaus richting penningmeester.
  Opmerking vanuit de aanwezigen: volgend jaar zouden wij nog meer reclame kunnen maken voor de actie van de Rabobank. Wij zullen dit in de gaten houden.
 5. Verslag kascommissie:
  Marijke Arnold en Han Fokkelman hebben de financiële stukken gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd derhalve decharge verleend.
 6. Benoeming nieuwe kascommissie:
  Han Fokkelman en Lies van Ree worden benoemd voor de nieuwe kascommissie.
  George Adams biedt zich aan als reserve-lid.
 1. Nieuws van:  
 • Unie KBO-PCOB.
  Toelichting van Mevrouw Ria Aartsen, afgevaardigde namens KBOG.
  Landelijk zijn de twee ouderenbonden samengegaan, echter van definitieve fusie is nog geen sprake. Er is een impasse ontstaan wat betreft samenwerking. Bovendien is een aantal Gelderse afdelingen uitgetreden en hebben gekozen voor eigen autonomie in de afdeling. In mei 2020 komt er een definitief voorstel van KBOG hoe daar mee om te gaan.
 • Cluster
  Deze bestaat uit afdelingen van KBO en PCOB in Bronckhorst om samen dingen te doen, zoals thema-middagen en bundeling van activiteiten op lokaal niveau. In de praktijk blijkt het lastig om hier voldoende vorm aan te geven.
 • Seniorenconvent
  Dit is het overkoepelend orgaan van vijf ouderenbonden in de gemeente Bronckhorst.
  Belangenbehartiging richting gemeente heeft hierbij de prioriteit. Ted vraagt hierbij aan de aanwezigen eventuele vragen aan het seniorenconvent door te geven.
 1. Jaarprogramma 2020:
 • De museumclub is voornemens vier museumbezoeken in te plannen
 • Het bestuur zal in het voorjaar een uitstapje organiseren
 • In het najaar is er weer een herfsttintentocht
 • Ook wordt gedacht aan een themamiddag met een belangrijk onderwerp
 • De kerstmiddag zal worden ingepland voor zaterdag 19 december.
 • Ook hebben wij contact gezocht met KBO Keijenborg. Onderzocht gaat worden welke activiteiten wij eventueel samen kunnen doen.
 1. Bestuursaangelegenheden:

Aftredend en niet herkiesbaar waren: Hein Meurs en George Adams. Zij zijn respectievelijk 11 en 9 jaar bestuurslid van onze afdeling. Wij hebben op een gepaste manier afscheid van hen genomen tijdens de jaarvergadering. Hein mocht van KBOG een zilveren speld met oorkonde ontvangen uit handen van Ria Aartsen.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

 

Herman Gosselink      interim-voorzitter en penningmeester

Ted Willems                bestuurslid en afgevaardigde in het Seniorenconvent

Jo van Aken               secretaris en coördinator activiteiten

 

Hein en George treden terug als bestuurslid maar nemen nog wel taken op zich als vrijwilliger.
De aanwezige leden stemden in met het voorstel ten aanzien van het nieuwe bestuur.

 1. Rondvraag:

Door een van de aanwezigen werd gesuggereerd om nog meer aandacht te vragen voor de geplande activiteiten. Deze worden altijd opgenomen in de Wetenswaardigheden. Wij zullen hierbij nog meer gebruik maken van publicatie via e-mail en website.

 1. Sluiting:

Herman kon aan het eind van de vergadering terugzien op een zeer nuttige vergadering.

Hij bedankte de aanwezige leden maar ook de afgevaardigden van buurt-ouderenbonden die

speciaal waren uitgenodigd om afscheid te nemen van de beide uitgetreden bestuursleden.

Na afsluiting kon men onder het genot van een hapje en een drankje nog even napraten.                 
Het was een goede vergadering.

Jo van Aken

Secretaris KBO-PCOB afdeling Hengelo Gld.

13-02-2020